A+A-

(czytaj też

(dla studentów z niepełnosprawością

 Warunki przyznawania dofinansowania wyjazdów osób ze specjalnymi potrzebami

 

1. Studenci z niepełnosprawnością realizujący mobilność w ramach programu Erasmus+ mają prawo otrzymać dodatkową kwotę „wsparcia Uczestników ze specjalnymi potrzebami”.

 

2. Co najmniej sześć tygodni przed rozpoczęciem mobilności student zakwalifikowany na wyjazd składa w SMS CWM wniosek o dodatkowe stypendium z kategorii „wsparcie Uczestników ze specjalnymi potrzebami”. We wniosku student szczegółowo określa potrzeby wynikające bezpośrednio z niepełnosprawności. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej.

 

3. Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ponoszenia określonych kosztów.

 

4. Decyzję o wysokości dodatkowego dofinansowania podejmuje FRSE programu Erasmus+.


5. Po pozytywnej decyzji FRSE całość stypendium wraz z dodatkowymi środkami związanymi z niepełnosprawnościami wypłacana jest w złotówkach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

 

6. Uczelnia zawiera ze studentem umowę w ramach programu PO WER, jednakże z zachowaniem statusu Uczestnika programu Erasmus+.

 

7. Wsparcie finansowe studenta ze specjalnymi potrzebami w wysokości kwoty ryczałtowej oraz dodatkowe stypendium przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z niepełnosprawnością wypłacane jest z uwzględnieniem całego okresu pobytu za granicą.

 

8. Począwszy od roku ak. 2016/2017 stypendium z funduszy PO WER wypłacane jest studentowi tylko dla jednej mobilności. Student chcący ponownie ubiegać się o stypendium z tytułu „specjalnych potrzeb” musi uzyskać indywidualną zgodę FRSE na jego przyznanie.  

 

9. Niezwłocznie po zakończeniu okresu mobilności Uczestnik składa w SMS CWM rachunki wystawione na imię i nazwisko studenta potwierdzające poniesione z tytułu niepełnosprawności koszty. Na podstawie rozliczenia rzeczywistych kosztów podejmowana jest decyzja o ich uznaniu, ewentualnie o konieczności zwrotu części otrzymanego przez studenta dodatkowego dofinansowania.

 

 


 

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Mobilności Studenckiej

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 638 38 68 - praktyki
tel. (+48 42) 638 38 66 / (+48 42) 638 38 67 - studia
tel. (+48 42) 638 38 60 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pn: 9–11; 12-14
wt: 9–11; 14-16
śr: nieczynne
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11; 12–14