A+A-

(czytaj też

(rekrutacja

alt

KOMUNIKAT
dotyczący zasad wyjazdów studentów i absolwentów Politechniki Łódzkiej
na praktyki zagraniczne w ramach programu Eramus+ "Mobilność z Krajami Programu" w roku akademickim 2019/2020

II. Procedura rekrutacji

1. Student ubiega się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ będąc na tym samym stopniu studiów, w ramach którego planuje wyjazd zrealizować. Nieuprawniona jest kwalifikacja na wyjazd realizowany na kolejnym stopniu studiów oraz studentów ubiegających się o wyjazd w czasie drugiego lub kolejnego powtarzania semestru dyplomowego. W przypadku wyjazdów dla niedawnych absolwentów, studenci biorą udział w rekrutacji na ostatnim semestrze studiów danego stopnia.

2. Studenci PŁ chcący wyjechać na praktyki w ramach programu Erasmus+ poszukują indywidualnie miejsca odbycia praktyki. Studenci mogą skorzystać z ofert praktyk znajdujących na stronie: http://facebook.com/Erasmus Politechnika Łódzka.

3. Kandydat wnioskuje o wyjazd na praktykę składając komplet dokumentów aplikacyjnych do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ ds. Praktyk. Dokumenty powinny być złożone 2 miesiące przed rozpoczęciem praktyk zgodnie z harmonogramem w pkt. 6.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

a. podanie studenta lub podanie uczestnika studiów doktoranckich o zgodę na wyjazd na praktyki zagraniczne

Podanie kierowane jest do Dziekana. Uczestnicy studiów doktoranckich mogą zawrzeć w podaniu prośbę o kontynuację wypłaty stypendium doktoranckiego w czasie wyjazdu. Prośba tam musi zostać poparta przez Kierownika Studium Doktoranckiego. Zgody udziela Dziekan.

b. formularz zgłoszeniowy na wyjazd wraz z oświadczeniem o dotychczasowych wyjazdach zagranicznych w ramach programu LLP-Erasmus, Erasmus+.

c. list motywacyjny

List motywacyjny (max. 400 słów) w języku polskim lub angielskim powinien zawierać opis firmy, czas praktyk, miejsce praktyk, język praktyk wraz z uzasadnieniem wyboru firmy i kraju wyjazdu oraz zakładanego wpływu praktyki na kompetencje i możliwość uzyskania zatrudnienia po ukończeniu studiów. Adresatem listu motywacyjnego jest Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ ds. Praktyk (również dla studentów CKM).

d. Porozumienie o programie praktyki

Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships - LAT) musi zawierać potwierdzoną podpisami akceptację studenta, uczelni macierzystej oraz przedstawiciela instytucji przyjmującej. LAT w oryginale lub w formie zeskanowanego dokumentu musi zostać dostarczony przez studenta do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmusa+ ds. Praktyk.

W Porozumieniu o programie praktyki, instytucja przyjmująca potwierdza:

 • gotowość przyjęcia studenta na praktykę
 • okres planowanej praktyki (daty dzienne od.... do ...)
 • tytuł projektu realizowanego w czasie praktyki
 • wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne, które nabędzie praktykant
 • szczegółowy program praktyk
 • zadania do wykonania w czasie praktyki
 • liczbę godzin pracy tygodniowo – praca w pełnym wymiarze godzin
 • język, w którym będzie odbywać się praktyka i wymagany poziom kompetencji językowych
 • sposób monitorowania postępów praktykanta
 • sposób oceny praktykanta
 • imię i nazwisko opiekuna praktykanta w instytucji przyjmującej.

Student ma obowiązek skonsultować program praktyki i zadania zapisane w Porozumieniu o programie praktyki z Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus+ ds. Praktyk przed złożeniem wniosku. Wydziałowy Koordynator na podstawie programu praktyk wpisuje zakładane efekty kształcenia, które powinien osiągnąć student na koniec praktyki.

Porozumienie o programie praktyki jest zatwierdzane przez właściwego Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus+ ds. praktyk i właściwego Prodziekana lub Dyrektora Kolegium.

e. CV wypełnione w języku polskim lub angielskim w formacie EUROPASS, dostępnym na stronie:

europass.frse.org.pl/europass-cv

f. zaświadczenie z Centrum Językowego PŁ potwierdzające znajomość języka, w którym będzie odbywać się praktyka. Dokument poświadcza ocenę z egzaminu językowego lub ocenę równoważną certyfikatowi językowemu. Minimalny poziom języka uprawniający do kwalifikacji to B1.

Wzory dokumentów zamieszczone są na stronie http://erasmus.p.lodz.pl/praktyki/dokumenty-do-pobrania.

4. Wstępna kwalifikacja kandydatów na wyjazd w ramach programu Erasmus+ odbywa się w macierzystej jednostce studenta (Wydział/Kolegium). Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+ ds. Praktyk przeprowadza weryfikację kandydatów według kryteriów zawartych w części II, p. 5 oraz tworzy protokół kwalifikacyjny. Protokół jest przekazywany do Sekcji Mobilności Studenckiej CWM PŁ wraz z załącznikami zgodnie z harmonogramem w punkcie części II, p. 6.

5. Przy kwalifikacji kandydatów brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. a.Składnik a: ocena listu motywacyjnego (1÷5),
 2. b.Składnik b: zgodność programu praktyk z programem studiów na podstawie Porozumienia o programie praktyki przesłanego przez zagraniczną instytucję przyjmującą (1÷10)

c. Składnik c: ocena ze znajomości języka, w którym będzie odbywać się praktyka. Uzyskana ocena ze znajomości języka obcego (3÷5) powinna być przemnożona w zależności od poziomu języka zgodnie z poniższym przelicznikiem. Obowiązuje skala 3÷10.Stosuje się następujący przelicznik:

- poziom B1 x 1,0

- poziom B2 x 1,2

- poziom B2+ x 1,4

- poziom C1 x 1,6

- poziom C2 x 2

d. składnik d: wyniki w nauce

- w przypadku studentów co najmniej 2. roku studiów I i II stopnia:

średnia ważona ze wszystkich ocen z przedmiotów nominalnych (przedmioty nominalne są to przedmioty wynikające z zatwierdzonego programu nauczania, IPPS lub IOS na dany rok) z dwóch ostatnich rozliczonych semestrów. (Średnia liczona jest jako średnia arytmetyczna ze średnich ważonych z dwóch ostatnich rozliczonych semestrów). Wagi stanowią liczby punktów ECTS, które są przypisane danym przedmiotom.

- w przypadku studentów 1 roku studiów II stopnia: średnia ze studiów pierwszego stopnia

- w przypadku uczestników 1 roku studiów III stopnia: średnia ze studiów drugiego stopnia

- w przypadku uczestników co najmniej 3 semestru studiów III stopnia: ocena Kierownika studiów doktoranckich w skali 1÷10

Dla kierunków studiów o profilu ogólnoakademickim punktacja końcowa jest sumą składników a+b+c.

Dla kierunków studiów o profilu praktycznym punktacja końcowa jest sumą składników a+b+c przemnożona przez 1,2.

Dla absolwentów punktacja końcowa jest sumą składników a+b+c

Wyniki w nauce (składnik d) są brane pod uwagę przy przyznawaniu dofinansowania na wyjazd w sytuacji, kiedy liczba osób zakwalifikowanych na wyjazd od początku roku akademickiego 2019/2020 przekracza kwotę środków przeznaczonych na wyjazdy na praktyki Erasmus+, którymi dysponuje uczelnia.

W takim przypadku zostanie przygotowana lista rankingowa kandydatów na podstawie ich wyników w nauce. Studenci, którzy nie otrzymają dofinansowania, mogą wyjechać na praktykę ze stypendium „zerowym”. Jeśli uczelnia uzyska dodatkowe fundusze, na podstawie listy rankingowej Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania uczestnikom programu, którzy wyjechali z dofinansowaniem „zerowym”.

W sytuacji opisanej powyżej studenci posiadający niepełną rejestrację mogą zostać zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania w następnej kolejności po studentach z pełną rejestracją. Wyjątek stanowi rejestracja warunkowa, której jedynym powodem jest brak uzyskania zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego w semestrze poprzedzającym, wywołany udokumentowaną zwolnieniem lekarskim długotrwałą (przez okres co najmniej 6 tygodni) ciągłą niezdolnością studenta do uczestniczenia w zajęciach.
W takim przypadku brak zaliczenia z wychowania fizycznego nie jest traktowany jako „niepełna rejestracja”.

6. Rekrutacja kandydatów na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2019/2020, realizowanych od października 2019 do marca 2021 będzie odbywać się w poniżej wymienionych terminach według kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków.

Kandydat powinien złożyć wniosek z załącznikami (część II, p. 3) 2 miesiące przed rozpoczęciem praktyki:

 • składanie wniosków przez studentów do 10.09.19
  przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SMS do 17.09.19
  ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 20.09.19
 • składanie wniosków przez studentów do 15.11.19
  przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SMS do 22.11.19
  ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 29.11.19
 • składanie wniosków przez studentów do 17.01.20
  przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SMS do 24.01.20
  ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 31.01.20
 • składanie wniosków przez studentów do 13.03.20
  przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SMS do 20.03.20
  ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 31.03.20
 • składanie wniosków przez studentów do 17.04.20
  przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SMS do 24.04.20
  ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 30.04.20
 • składanie wniosków przez studentów do 15.05.20
  przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SMS do 22.05.20
  ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 29.05.20
 • składanie wniosków przez studentów do 15.06.20
  przesyłanie protokołów wraz z załącznikami do SMS do 22.06.20
  ogłoszenie decyzji o kwalifikacji do 30.06.20

7. Na podstawie przesłanych protokołów z Wydziałów/CKM, Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ podejmuje decyzję w sprawie kwalifikacji studentów i sporządza protokół z postępowania kwalifikacyjnego. Protokół zawiera ogólnouczelnianą listę rankingową kandydatów do dofinansowania Erasmus+ na praktyki zagraniczne w postaci wykazu wszystkich kandydatów ubiegających się o wyjazd na praktykę z informacją o wyniku procesu rekrutacji: kandydaci zaakceptowani i umieszczeni na liście głównej, kandydaci zaakceptowani i umieszczeni na liście rezerwowej, kandydaci zakwalifikowani warunkowo z podaniem przyczyny oraz kandydaci niezaakceptowani z podaniem przyczyny odrzucenia.

8. Studenci otrzymują decyzję o wynikach kwalifikacji drogą elektroniczną w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji (część II, punkt 6) na adresy studenckie na serwerze Politechniki Łódzkiej.

9. Studentowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji Uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+ w ciągu 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Odwołanie musi zostać złożone na piśmie a organem odwoławczym jest Prorektor ds. Kształcenia.

10. W przypadku nie zakwalifikowania po ostatnim terminie kwalifikacji do otrzymania dofinansowania wystarczającej liczby kandydatów, w sytuacji, kiedy uczelnia dysponować będzie jeszcze środkami do przeznaczenia na dofinansowanie wyjazdów na praktyki, zostanie ustalony dodatkowy termin kwalifikacji. 

11. W szczególnych przypadkach Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ ma możliwość dokwalifikowania studentów poza terminami rekrutacji pod warunkiem dostępności środków finansowych.

12. W przypadku rezygnacji studenta z wyjazdu, dofinansowanie otrzymuje student zajmujący najwyższe miejsce na liście rankingowej, pod warunkiem że, termin zakończenia praktyk jeszcze nie upłynął (w przypadku studenta z listy rankingowej, który wyjechał na praktyki z dofinansowaniem zerowym) lub praktyki jeszcze się nie rozpoczęły (w przypadku studenta, który swój wyjazd uzależnia od otrzymania dofinansowania). Jeśli pierwsza osoba na liście rankingowej nie spełnia powyższych warunków, dofinansowanie przyznawane jest kolejnej osobie z listy rezerwowej, która je spełnia.

13. W przypadku rezygnacji kandydata wnioskującego o wyjazd po zakończeniu studiów, dofinansowanie otrzymuje kandydat na wyjazd po studiach zajmujący najwyższe miejsce na liście rankingowej. W przypadku braku kandydatów na wyjazd po studiach, dofinansowanie otrzymuje student wnioskujący o wyjazd w czasie studiów spełniający warunki wymienione w p. 11.

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Mobilności Studenckiej

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 638 38 68 - praktyki
tel. (+48 42) 638 38 66 / (+48 42) 638 38 67 - studia
tel. (+48 42) 638 38 60 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pn: 9–11; 12-14
wt: 9–11; 14-16
śr: nieczynne
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11; 12–14