A+A-

(czytaj też

(zasady

 

Zasady wyjazdów studentów Politechniki Łódzkiej
na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ „Mobilność z Krajami Programu”

 

ZASADY PDF

 

I. Zasady ogólne


1. W wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć studenci zarejestrowani w Politechnice Łódzkiej - w czasie całego pobytu w instytucji przyjmującej - na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Studenci studiów pierwszego stopnia winni posiadać rejestrację pełną co najmniej na piąty semestr studiów pierwszego stopnia. Studenci studiów drugiego stopnia powinni posiadać rejestrację pełną co najmniej na drugi semestr studiów drugiego stopnia. W wyjątkowych wypadkach decyzje indywidualne podejmuje Dziekan.

2. Każdy kandydat dysponuje na każdym cyklu kształcenia kapitałem 360 dni - 12 miesięcy (zgodnie z narzędziem Mobility Tool, służącym do obliczenia okresu pobytu, miesiąc kalendarzowy oznacza 30 dni), które może przeznaczyć na wyjazd do uczelni/instytucji zagranicznej w ramach programu Erasmus+.  Oznacza to, że podczas jednego stopnia studiów całkowita długość pobytu na studiach i/lub praktykach zagranicznych odbytych przez Studenta nie może przekroczyć sumy 360 dni. Do sumy tej wliczana jest także liczba dni kształcenia za granicą (studia i/lub praktyki) w ramach programu LLP Erasmus. UWAGA: suma dni uwzględnia cały okres pobytu za granicą ze statusem Uczestnika Erasmus+/LLP Erasmus, zarówno okres finansowany, jak i z dofinansowaniem zerowym.

3. Kandydat kwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ może posiadać obywatelstwo dowolnego kraju świata. O uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt bycia studentem Politechniki Łódzkiej. Jeżeli Student posiada obywatelstwo inne niż państw uczestniczących w programie Erasmus+, powinien sprawdzić zasady odnoszące się do wjazdu na terytorium kraju przyjmującego w związku z planowanym pobytem jako Uczestnika Programu Erasmus+.
4. Student nie może przebywać w trakcie realizacji mobilności na urlopie okolicznościowym lub dziekańskim.
5. Uczelnia przyjmująca musi znajdować się w kraju uczestniczącym w Programie Erasmus+ (państwa członkowskie, Turcja, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz posiadać kartę „Erasmus Charter for Higher Education”. Współpracę między uczelnią przyjmująca a Politechniką Łódzką reguluje umowa międzyinstytucjonalna w ramach programu Erasmus+.

6. Pobyt na studiach w uczelni zagranicznej musi się rozpocząć i zakończyć w ramach jednego roku akademickiego.

7. Student otrzymuje wsparcie finansowe z budżetu programu Erasmus+

- przy wyjeździe na jeden semestr – maksymalnie na 150 dni

- przy wyjeździe na dwa semestry – maksymalnie na 300 dni

Wsparcie naliczane jest z dokładnością co do jednego dnia.

Jeśli w dyspozycji Uczelni znajdą się wolne środki finansowe, Rektor może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu wypłaty wsparcia finansowego.

8. W przypadku wcześniejszego powrotu ze studiów za granicą niż okres finansowania zakładany w umowie z Uczelnią, kwota wsparcia finansowego, które otrzyma Student zostaje odpowiednio obniżona.
9. Kraje docelowe, do których wyjeżdżają studenci zostały podzielone na 3 grupy w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Miesięczna kwota dofinansowania otrzymywana przez Studenta wynosi odpowiednio:
• 500 euro - grupa I (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy);

• 450 euro - grupa II (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja);

• 350 euro - grupa III (Bułgaria, Estonia, FYROM (była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry).

10. Studenci otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 250 euro z funduszy Uczelni. W przypadku uzyskania zgody na dwukrotny wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ podczas jednego roku akademickiego, dofinansowanie wypłacane jest jednokrotnie – tylko dla pierwszego wyjazdu. W przypadku powtórnego wyjazdu w ramach jednego roku akademickiego student chcący ponownie otrzymać wsparcie finansowe powinien zwrócić się z podaniem o takie wsparcie. Decyzję podejmuje Dziekan właściwego Wydziału, a w przypadku studentów IFE - Dyrektor IFE.

11. Do kontaktów ze Studentem Uczelnia wykorzystywać będzie uczelniany adres poczty elektronicznej. Student zobowiązany jest do regularnego sprawdzania swojego konta pocztowego na serwerze Uczelni.


II. Procedura aplikacji


1. Dokumenty wymagane przed wyjazdem za granicę to:

• formularz PŁ - podanie studenta lub doktoranta o zgodę na wyjazd za granicę. Zgody udziela Dziekan właściwego Wydziału. W podaniu słuchacze studiów doktoranckich składają prośbę o kontynuację wypłaty stypendium doktoranckiego poparte przez Kierownika studium doktoranckiego. Zgody udziela Dziekan właściwego Wydziału. Decyzję podejmuje Prorektor ds. Kształcenia.

• dokumenty ECTS: Application Form, Learning Agreement for Studies (Porozumienie o programie studiów), Transcript of Records (wypis z indeksu w języku obcym potwierdzony przez Dziekanat) - wszystkie z wymaganymi podpisami.

2. Sekcja Mobilności Studenckiej (SMS) Centrum Współpracy Międzynarodowej (CWM) przesyła do uczelni partnerskich nominacje studentów zakwalifikowanych na wyjazd.

3. Student uzgadnia z uczelnią przyjmującą, w porozumieniu z Koordynatorem programu studiów oraz Opiekunem umowy, program studiów za granicą (część „Before the Mobility” dokumentu „Learning Agreement for Studies”). Student powinien dokonać wyboru modułów opiewających na 30 pkt. ECTS. Program ten zatwierdzony zostaje przez Koordynatora programu studiów oraz Opiekuna umowy, a następnie przez Dziekana. Jeżeli program studiów realizowany przez Studenta za granicą nie obejmuje wymaganych w danym semestrze/roku studiów efektów kształcenia, Dziekan wymaga ich uzupełnienia na zasadach uzgodnionych indywidualnie przed wyjazdem Studenta za granicę. Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełnienia „Learning Agreement for Studies” znajdują się w przewodniku do tego dokumentu.  Obowiązujący formularz dokumentu „Learning Agreement for Studies” dostępny jest na stronie internetowej.

4. Student dostarcza dokumenty wymienione w pkt. II.1 i II.3 do właściwego Dziekanatu (kopia) oraz do Sekcji Mobilności Studenckiej (kopia lub oryginał - patrz dalej).

5. Jeśli uczelnia partnerska wymaga dostarczenia dokumentów aplikacyjnych w wersji elektronicznej, Student wysyła ww. dokumenty drogą elektroniczną w terminie zgodnym z wymaganiami ww. uczelni dla aplikacji na dany semestr studiów.

W zależności od wymagań poszczególnych uczelni dokumenty mogą zostać przesłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem systemu on-line uczelni partnerskiej. Odpowiedzialność za dotrzymanie terminu składania dokumentów w uczelni partnerskiej leży po stronie Studenta. Wysyłając skany dokumentów do uczelni partnerskiej Student jest zobowiązany dostarczyć ich oryginały do Sekcji Mobilności Studenckiej.
6. Jeśli uczelnia partnerska wymaga przesłania do niej dokumentów w oryginale, dokumenty te przesyłane są do niej przez Sekcję Mobilności Studenckiej. W tym przypadku oryginały dokumentów oraz ich kopię należy dostarczyć do SMS.

7. Umowa wyjazdowa pomiędzy Politechniką Łódzką a Studentem przygotowana zostaje przez Sekcję Mobilności Studenckiej na podstawie listu akceptacyjnego otrzymanego z uczelni zagranicznej przez Studenta oraz „Learning Agreement for Studies” zatwierdzonego przez tę uczelnię. Umowa obejmuje okres, na który opiewa list akceptacyjny. 

8. Z chwilą podpisania umowy wyjazdowej Student staje się Uczestnikiem Programu Erasmus+.

 

III. Realizacja wyjazdu


1. Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów wymienionych w pkt. II oraz podpisaniu umowy wyjazdowej, Uczestnik wyjeżdżający na jeden semestr otrzyma pierwszą ratę dofinansowania w wys. 80% całości kwoty.

2. Pierwsza rata dla Uczestnika wyjeżdżającego na cały rok akademicki wyniesie 40 % całości kwoty stypendium. Druga rata w wys. 40% zostanie wypłacona po dostarczeniu przez Studenta do Sekcji Mobilności Studenckiej potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach w semestrze pierwszym wystawionego przez uczelnię zagraniczną (Certificate of Attendance lub Transcript of Records).

3. Pozostała kwota wsparcia finansowego zostanie wypłacona Uczestnikowi z uwzględnieniem faktycznego okresu pobytu Studenta za granicą, jednakże maksymalnie na odpowiednio 150 (wyjazd na semestr) lub 300 dni (wyjazd na rok).  Odbędzie się to po powrocie Uczestnika z zagranicy, spełnieniu przez Uczestnika warunków wymienionych w pkt. VI i otrzymaniu przez Sekcję Mobilności Studenckiej z właściwego Dziekanatu „Dokumentu o uznaniu okresu studiów”.

UWAGA: po powrocie z zagranicy uczelnia nie może podjąć decyzji o wypłaceniu studentowi dodatkowych środków z racji potwierdzonego dłuższego pobytu w uczelni partnerskiej niż ten zapisany w umowie.
4. Wsparcie finansowe Erasmus+ otrzymane przez Uczestnika jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej. W związku z powyższym Student zgłaszający się na wyjazd musi brać pod uwagę poniesienie części kosztów z własnych funduszy.
5. Uczestnik programu Erasmus+ jest zwolniony z czesnego za studia w uczelni zagranicznej i przebywa w niej na zasadach obowiązujących studentów tej uczelni. Ponieważ traktowany jest na równi z jej lokalnymi studentami, obowiązują go także ewentualne koszty ponoszone przez tych studentów.

6. Uczestnik zobowiązuje się do posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub równoważnego ubezpieczenia. Zaleca się wykupienie przez Uczestnika dodatkowego ubezpieczenia prywatnego obejmującego koszty ewentualnych dodatkowych interwencji medycznych bądź transportu do kraju.
7. Uczestnik zobowiązuje się do ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialności cywilnej na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej. Uczestnik sam pokrywa koszty ubezpieczenia.

8. Uczestnik jest zobowiązany zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo  Spraw Zagranicznych. 
9. Wszystkie zmiany wprowadzane do programu studiów wymagają potwierdzenia i akceptacji uczelni zagranicznej, Politechniki Łódzkiej i Uczestnika programu. Wprowadzenie ewentualnych zmian jest możliwe w ciągu 1 miesiąca od przyjazdu Uczestnika do uczelni zagranicznej i powinno być dokonane na formularzu „Learning Agreement for Studies”, część „During the Mobility”.

 

IV. Rezygnacja z wyjazdu i wcześniejszy powrót

 

1. Student rezygnujący z wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ niezwłocznie po podjęciu ww. decyzji składa w Sekcji Mobilności Studenckiej rezygnację na specjalnym formularzu rezygnacji, skierowanym do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ po uprzednim uzyskaniu na nim akceptacji Opiekuna umowy i potwierdzenia Dziekanatu, iż został poinformowany o rezygnacji Studenta.  Formularz rezygnacji dostępny jest na stronie internetowej. 

2. W przypadku rezygnacji z wyjazdu po podpisaniu umowy wyjazdowej oraz otrzymaniu pierwszej raty wsparcia finansowego , Uczestnik programu zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanej kwoty wsparcia.
3. W przypadku wcześniejszego powrotu z uczelni zagranicznej skutkującego niespełnieniem przez Uczestnika warunków uzgodnionych w umowie z Uczelnią oraz w Learning Agreement for Studies” (brak zaliczeń przedmiotów), Uczestnik zobowiązany jest jak najwcześniej, jeśli to możliwe jeszcze przed powrotem z zagranicy, zgłosić ten fakt do Opiekuna umowy, Koordynatora Programu, Dziekana oraz Sekcji Mobilności Studenckiej. Decyzja dotycząca zwrotu stypendium lub jego części przez Studenta podejmowana jest przez Prorektora ds. Kształcenia w porozumieniu z Dziekanem, Uczelnianym Koordynatorem oraz Agencją Narodową programu Erasmus+ w zależności od powodów wcześniejszego powrotu Uczestnika z zagranicy.


V. Przedłużenie pobytu


1. Uczestnicy, którzy podpisali umowę na studia w uczelni zagranicznej w semestrze zimowym mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu za granicą na okres semestru letniego, czyli maksymalnie do końca danego roku akademickiego.
2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgoda na przedłużenie pobytu na studiach nie jest równoznaczna z otrzymaniem dofinansowania na okres wynikający z przedłużenia.

3. W celu przedłużenia pobytu należy dostarczyć następujące dokumenty:

• zaświadczenie z uczelni partnerskiej ze zgodą na przedłużenie pobytu, zawierające potwierdzenie udziału w zajęciach w pierwszym semestrze pobytu za granicą, zgodnie z podpisanym programem studiów lub, jeżeli to możliwe, Transcript of Records za pierwszy semestr. Zaświadczenie powinno zawierać datę zakończenia pobytu w drugim semestrze,

• podanie studenta o przedłużenie pobytu za granicą ze zgodą Dziekana,

• „Learning Agreement for Studies” na drugi semestr zatwierdzony przez Koordynatora programu studiów, opiekuna umowy i Dziekana.

4. Dokumenty należy złożyć w Sekcji Mobilności Studenckiej w nieprzekraczalnym terminie do końca stycznia danego roku akademickiego, jednakże co najmniej 3 tygodnie przed terminem zakończenia pobytu studenta w uczelni partnerskiej w semestrze zimowym. Decyzja o zgodzie na przedłużenie pobytu za granicą oraz o ewentualnym dofinansowaniu pobytu Studenta w drugim semestrze powinna zostać podjęta jeszcze podczas pobytu studenta za granicą w ramach semestru zimowego, jednakże nie później niż w marcu danego roku akademickiego. 

 

VI. Rozliczenie wyjazdu

 

1. W terminie 30 dni od zakończenia pobytu w uczelni partnerskiej Uczestnik jest zobowiązany:
• dostarczyć do Sekcji Mobilności Studenckiej kopię wykazu zaliczeń (Transcript of Records) oraz zaświadczenie z uczelni partnerskiej potwierdzające faktyczny okres pobytu w uczelni partnerskiej (,,Potwierdzenie pobytu” – Confirmation of Stay). Uwaga! Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 7 dni przed końcem pobytu.

• Rozliczyć wyjazd w Dziekanacie dostarczając do niego otrzymany z uczelni zagranicznej oryginalny wykaz zaliczeń i potwierdzenie pobytu oraz wypełniając wymagane przez Dziekanat dokumenty. Wykaz zaliczeń stanowi podstawę do zaliczenia okresu studiów.

• Wypełnić „Indywidualny Raport Uczestnika” w systemie Mobility Tool+ (Student otrzyma link do ankiety w korespondencji wygenerowanej przez system). Student powinien zgłosić ewentualne wątpliwości dotyczące wypełnienia raportu do Sekcji Mobilności Studenckiej.

2. Uczestnik zobowiązany jest złożyć egzamin językowy w narzędziu Online Linguistic Support (patrz także pkt. X Zasad: wsparcie językowe on-line) po otrzymaniu elektronicznego wezwania w terminie wyznaczonym przez system OLS.

3. UWAGA Studenci IFE informacje na stronie internetowej.

 

VII. Uznanie okresu studiów


1. Okres studiów za granicą zostaje uznany, jeżeli Student uzyska pozytywne oceny z przedmiotów uzgodnionych w Porozumieniu o programie studiów. W przypadku niespełnienia powyższego warunku, w zależności od liczby uzyskanych punktów ECTS, odpowiedni Dziekan podejmuje decyzję o uznaniu bądź o nieuznaniu okresu studiów za granicą.

2. W przypadku niespełnienia uzgodnionych w „Learning Agreement for Studies” warunków, Prorektor ds. Kształcenia może zdecydować, po zasięgnięciu opinii Dziekana odpowiedniego Wydziału oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, o konieczności zwrotu części lub całości otrzymanego przez Uczestnika wsparcia finansowego.


VIII. Zasady przyznawania „dodatku socjalnego”


1. Dodatek socjalny przysługuje studentom wyjeżdzającym na studia w ramach programu Erasmus+
posiadających prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w chwili kwalifikacji na wyjazd przez komisję rekrutacyjną PŁ lub studentom, którzy nabędą to prawo przed terminem wyjazdu do uczelni zagranicznej.
2. Student jest zobowiązany dostarczyć decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego do Sekcji Mobilności Studenckiej w czasie kwalifikacji lub niezwłocznie po jej otrzymaniu nie później niż przed rozpoczęciem mobilności.

3. Dodatek wynosi równowartość 200 euro na każdy miesiąc pobytu.

4. Całość wsparcia finansowego wyjazdu Uczestnika otrzymującego „dodatek socjalny” wraz z dodatkiem wypłacana jest w złotówkach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

5. Uczelnia zawiera ze Studentem otrzymującym „dodatek socjalny” umowę w ramach programu PO WER, jednakże z zachowaniem statusu Uczestnika programu Erasmus+.

6. Dodatek wypłacany jest na okres odpowiadający długości pobytu, jednakże maksymalnie przez 150 dni w przypadku wyjazdu na jeden semestr i 300 dni w przypadku wyjazdu na dwa semestry.
7. Począwszy od roku akademickiego 2016/2017 wsparcie z funduszy PO WER wypłacane jest studentowi tylko dla jednej mobilności. Student chcący ponownie ubiegać się o „dodatek socjalny” musi uzyskać indywidualną zgodę Agencji Narodowej na jego przyznanie.  


IX. Warunki przyznawania dofinansowania wyjazdów osób ze specjalnymi potrzebami


1. Studenci z niepełnosprawnością realizujący mobilność w ramach programu Erasmus+ mają prawo otrzymać dodatkową kwotę „wsparcia Uczestników ze specjalnymi potrzebami”.

2. Co najmniej sześć tygodni przed terminem wyjazdu Student zakwalifikowany na wyjazd składa w Sekcji Mobilności Studenckiej wniosek o dodatkowe dofinansowanie z kategorii „wsparcie Uczestników ze specjalnymi potrzebami”. We wniosku Student szczegółowo określa potrzeby wynikające bezpośrednio z niepełnosprawności. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej.

3. Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ponoszenia określonych kosztów.

4. Decyzję o wysokości dodatkowego dofinansowania podejmuje Agencja Narodowa programu Erasmus+.
5. Po pozytywnej decyzji Agencji Narodowej całość wsparcia finansowego wyjazdu Studenta ze specjalnymi potrzebami wraz z dofinansowaniem wypłacana jest w złotówkach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

6. Uczelnia zawiera ze Studentem umowę w ramach programu POWER, jednakże z zachowaniem statusu Uczestnika programu Erasmus+.

7. Wsparcie finansowe Studenta ze specjalnymi potrzebami w wysokości kwoty ryczałtowej wypłacane jest na okres odpowiadający długości pobytu, jednakże maksymalnie przez 150 dni w przypadku wyjazdu na jeden semestr i 300 dni w przypadku wyjazdu na dwa semestry. Natomiast dodatkowe dofinansowanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z niepełnosprawnością wypłacane jest z uwzględnieniem całego okresu pobytu za granicą.

8. Począwszy od roku ak. 2016/2017 wsparcie z funduszy PO WER wypłacane jest studentowi tylko dla jednej mobilności. Student chcący ponownie ubiegać się o dofinansowanie z tytułu „specjalnych potrzeb” musi uzyskać indywidualną zgodę Agencji Narodowej na jego przyznanie.  

9. Niezwłocznie po zakończeniu okresu mobilności Uczestnik składa w Sekcji Mobilności Studenckiej oryginalne rachunki potwierdzające poniesione z tytułu niepełnosprawności koszty. Na podstawie rozliczenia rzeczywistych kosztów jest podejmowana decyzja o ich uznaniu, ewentualnie o konieczności zwrotu części otrzymanego przez Studenta dodatkowego dofinansowania.


X. Wsparcie językowe on-line


1. Wsparcie językowe on-line dotyczy mobilności, dla których językiem wykładowym jest język angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki, włoski; z obowiązku tego zwolnieni są „native speakers”.

2. Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności Uczestnik, z wyjątkiem osób, dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Sekcję Mobilności Studenckiej narzędziu Online Linguistic Support test biegłości językowej z języka, w którym odbywać będzie studia w uczelni partnerskiej. Wypełnienie tego zobowiązania jest konieczne do pozytywnego rozliczenia Studenta z wyjazdu.
3. Po złożeniu pierwszego egzaminu językowego on-line Uczestnik otrzymuje za pośrednictwem  Sekcji Mobilności Studenckiej licencję na uczestnictwo w kursie on-line z języka, z którego zdawał egzamin lub, jeśli student tak wybierze, z języka lokalnego właściwego dla uczelni partnerskiej. Kurs należy rozpocząć niezwłocznie po otrzymaniu licencji.

 

Prorektor ds. Kształcenia 

prof. dr hab. Grzegorz Bąk

ZnajdĹş nas Facebook ZnajdĹş nas Youtube Flickr

(kontakt

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Sekcja Mobilności Studenckiej

ADRES: ul. Żwirki 36
Budynek A16, 1 piętro, pok. 120
90-924 Łódź

tel. (+48 42) 638 38 68 - praktyki
tel. (+48 42) 638 38 66 / (+48 42) 638 38 67 - studia
tel. (+48 42) 638 38 60 - finanse
EMAIL: erasmus@info.p.lodz.pl

Godziny przyjęć

pn: 9–11; 12-14
wt: 9–11; 14-16
śr: nieczynne
czw: 9-11; 12–14
pt: 9-11; 12–14